NIRF


Documents & Download

        NIRF 2024

       NIRF 2023

       NIRF 2022

       NIRF 2021

       NIRF 2020

       NIRF 2019

NIRF COMMITTEE

(1)   Dr. Jhimli Adhikari                         - Chairperson 
(2)   Mrs. Soniya Chodankar                 - Member
(3)   Mrs. Ajita Morajker                         - Member
(4)   Mr. Sujay Borkar                             - Member
(5)   Mr. Shreyash Kauthankar              - Member  
(6)   Mrs. Babita Kanekar                       - Member